DLA RODZICÓW

ANEKS DO REGULAMINU PLACÓWKI zobacz

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI zobacz

LISTA RZECZY DLA WYCHOWANKA MOS pobierz

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PLACÓWCE pobierz

WARUNKI PRZYJĘCIA DO PLACÓWKI
SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE
Prosimy o zapoznanie się z warunkami przyjęcia wychowanków do naszej placówki.
Pozwoli nam to na optymalne wykorzystanie miejsc i usprawni proces przyjęcia.
Krok 1 – warunki niezbędne:
-podanie rodziców przesłane do placówki
-spotkanie i rozmowa z dyrektorem, pedagogiem i psychologiem
informacja zwrotna dla rodziców lub opiekunów.
Krok 2 – spełnienie warunków formalnych:
-posiadanie orzeczenia do kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie
niedostosowaniem społecznym
-wydanie skierowania przez właściwy organ.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach

  1. Podanie rodziców/ prawnych opiekunów o przyjęcie do Ośrodka
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię o uprawnieniach poradni publicznej
  3. Dokumentacja przebiegu nauczania
  4. Odpis aktu urodzenia
  5. Poświadczenie zameldowania na pobyt stały
  6. Dokumentacja medyczna w tym karta zdrowia ucznia
  7. 1 zdjęcie do legitymacji szkolnej
  8. Inne dokumenty, jeżeli informacje w nich zawarte mają wpływ na projektowanie pracy socjoterapeutycznej