O NAS

Misja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach
Celem działań placówki jest pomoc młodzieży  z zaburzeniami socjalizacji w wyrównywaniu szans życiowych poprzez wszechstronny rozwój jej osobowości, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych człowieka i obywatela świadomego swoich życiowych celów i wyborów.
Uchwała Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach  z dnia 13.09.2013r.

mos1A
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gliwicach jest jedną z 74 placówek (wg.stanu na dzień 31.03.2017 r.) działających na terenie naszego kraju.Nasza placówka za główny cel stawia sobie pomoc w  eliminowaniu  przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Chłopcy uczęszczający do naszej placówki zostali tu skierowani na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno pedagogicznej lub na wniosek rodziców.W placówce funkcjonuje internat,w którym mieszka 30 chłopców, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.
Oprócz zajęć lekcyjnych wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez zajęcia pozalekcyjne, z których warto wymienić zajęcia na basenie, lodowisku i siłowni oraz działalność w różnych kółkach zainteresowań. Jednym z nich jest praca ekozespołu, który efekty swojej pracy przedstawia na stronie http://www.ekolodzymosgliwice.republika.pl
Placówka nasza bierze udział w międzynarodowym programie GOLDEN FIVE.
Więcej informacji dotyczących programu na stronie http://www.ore.edu.pl/
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przeznaczony jest dla uczniów przejawiających zaburzenia emocjonalne,takich, którzy nie potrafią funkcjonować w szkołach masowych, mają problemy rodzinne lub środowiskowe i potrzebują wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym.
Rekrutacja:

  • na wniosek rodziców oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty

Nad prawidłowym funkcjonowaniem naszej placówki czuwa Dyrektor mgr Mariola Gajek-Czapla , której pomagają nauczyciele oraz wychowawcy internatu.